Szanujmy wodę, jeśli chcemy przetrwać!

22 marca 2011 roku międzynarodowe organizacje ogłosiły tegoroczne hasło obchodów „Woda dla miast”. Obchodzony corocznie Światowy Dzień Wody ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Tegoroczne hasło ma na celu nie tylko zainteresowanie różnych organizacji i przedstawicieli państw do zaangażowania się w rozwiązanie problemów na terenach miejskich aglomeracji pod kątem gospodarki wodnej, ale także zwrócenie uwagi na poszukiwanie nowych rozwiązań jeszcze do tej pory niestosowanych. Podczas Światowego Dnia Wody przypominamy, że czysta woda jest życiem, a nasze życie zależy od tego jak dbamy o jakość wody. Ponadto należy pamiętać, ze czysta woda jest niezbędnym elementem rozwoju.


W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży – o czym już informowaliśmy - odbyła się VI edycja warsztatów ekologicznych poświęconych ochronie i oszczędzaniu zasobów wodnych. Adresowane one były do gimnazjalistów z Łomży i powiatu łomżyńskiego.
Celem warsztatów było:
kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej gimnazjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki wodnej,
poznawanie funkcji wody w przyrodzie i życiu człowieka,
nauczanie postaw właściwego korzystania z zasobów wodnych,
uświadamianie zagrożeń jakie stwarza człowiek dla zasobów wodnych oraz poznawanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
upowszechnianie wiedzy o działaniach odpowiednich instytucji w zakresie ochrony przyrody i środowiska.
Program warsztatów składał się z wykładów i zajęć w grupach. W ciągu dwóch dni udział w warsztatach wzięło udział około 250 gimnazjalistów. Zgłosiły się: Publiczne Gimnazjum Nr 1, Nr 3, Nr 9, Gimnazjum z Piątnicy, Śniadowa oraz miejskie gimnazjum nr 1 z Zambrowa.
Zajęcia pierwszego dnia rozpoczęły się ok. godz. 9 rano. Gości uroczyście powitał Wojciech Mioduszewski - dyrektor szkoły, wraz z uczniami Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Geodezyjnego.
Uczniowie przywitali gości pierwszego dnia warsztatów: Iwonę Domaszewską, Ewę Chrostowską, Alicję Godulę i Mariusza Sachmacińskiego. Część edukacyjną poprzedziło słowo wstępu przygotowane przez uczniów Technikum Ochrony Środowiska, dotyczące ochrony zasobów wodnych.
Następnie rozpoczął się wykład Alicji Goduli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży temat eutrofizacji wód w zbiornikach wodnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów eutrofizacji wód województwa podlaskiego oraz metod chemicznych i biologicznych badania czystości wód i nowoczesnych sposobów monitorowania stopnia zanieczyszczeń zbiorników wodnych.
Następnie Iwona Domaszewska – kierownik laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji charakteryzowała zasady działania  miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży oraz stacji uzdatniania wody.
Następnie pracownicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Narwi: Ewa Chrostowska oraz  dyrektora Mariusz Sachmaciński opowiedzieli o  zasobach wodnych parku, ich znaczeniu dla roślin i zwierząt żyjących na ternach chronionych.
Po przerwie  gimnazjaliści zostali podzieleni na cztery grupy. Jedna uczestniczyła w zajęciach umożliwiających badanie wód metodami chemicznymi. Oznaczali twardość, żelazo, zasadowość, chlorki, pH, barwę, wykrywali kationy, przeprowadzali reakcje zmydlania, oddzielali ropę naftową od wody. Druga grupa oceniała jakość wody za pomocą organizmów wskaźnikowych oraz przygotowywała samodzielnie preparaty pod mikroskop. Po dokonaniu obserwacji wykonywali rysunki preparatów spod mikroskopów. Uczniowie posługiwali się kluczem oznaczania, oglądali żyjątka pod mikroskopami, zapoznawali się z budową i stylem życia organizmów. Trzecia grupa uczestniczyła w zajęciach poświęconych procesom uzdatniania wody. Gimnazjaliści samodzielnie wykonywali procesy uzdatniania brudnej wody, w wyniku których mogli obserwować skuteczność kolejnych etapów oczyszczania wody. Samodzielnie budowali model filtru. Wypełniali test składający się z pytań otwartych dotyczących zasobów wodnych na kuli ziemskiej. Grupa czwarta zapoznała się z ciekawostkami związanymi z geodezją, poznała zasady pomiarów sytuacyjno - wysokościowych. Uczniowie samodzielnie odczytywali za pomocą nowoczesnych urządzeń geodezyjnych wysokości wyznaczonych punktów. Pracowali w terenie.
W drugim dniu warsztatów od godz. 9.00 uczestnicy wysłuchali wykładu komendanta straży Narwiańskiego Parku Narodowego z Kurowa, Andrzeja Bielonko o gospodarce wodnej na terenie parku. Przybliżył uczniom informacje dotyczące charakterystycznych roślin i zwierząt występujących na terenie parku. Przedstawiciel Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, dziekan Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego, dr Mariusz Brzeziński charakteryzował zasoby wodne wykorzystywane w rolnictwie. Wykładowca omawiał i demonstrował powstawanie związków najczęściej zanieczyszczających wody podziemne i powierzchniowe. Potem Katarzyna Sobocińska z Nadleśnictwa Łomża prezentowała zasady korzystania z wody w lesie - „Woda życie dla lasu”. Po wykładach, podobnie jak pierwszego dnia odbyły się zajęcia w grupach. Podsumowaniem warsztatów ekologicznych był konkurs wiedzy ekologicznej - test składający się z 40 pytań, dotyczących zagadnień z biologii, chemii i ochrony środowiska. Konkurs odbył się dwuetapowo: etap szkolny i międzyszkolny. W etapie szkolnym brało udział około 250 osób. Natomiast w etapie międzyszkolnym, rozgrywanym już w siedzibie naszej szkoły wzięło udział 14 uczniów, wytypowanych z poszczególnych szkół. Największą liczbę punktów uzyskali -  a co za tym idzie - wspaniałe nagrody otrzymali: I miejsce Bartosz Trochimowicz z Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie, II miejsce Patrycja Lutostańska z PG Nr 9 w Łomży  oraz III miejsce Aleksandra Arent  z  Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie.
Podczas warsztatów oceniono również prace zgłoszone do konkursu fotograficznego pt. „Woda źródłem i kolebką życia”.Za pierwsze trzy miejsca nagrody otrzymali: Aleksandra Wyszomierska – Miejskie Gimnazjum Nr 1 z Zambrowa, Anna Łada – Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Łomży i Aleksandra Grunwald – Miejskie Gimnazjum Nr 1 z Zambrowa. Wyróżniono Damiana Zabielskiego – Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Łomży, Izabelę Michałowską - Miejskie Gimnazjum Nr 1 z Zambrowa i Paulinę Szewczyk – Miejskie Gimnazjum Nr 1 z Zambrowa. Nagrody wręczali laureatom dostojni goście: Iwona Domaszewska,  Andrzej Piechociński,  Gilbert Okulicz-Kozaryn oraz Dariusz Godlewski.
Po zawodach intelektualnych uczniowie zmierzyli się w zawodach sportowych. Każde gimnazjum reprezentowała 3-osobowa  grupa. Gimnazjaliści rywalizowali w czterech konkurencjach „wodnych”.
Za pomoc w organizacji dziękujemy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Łomży i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
Światowy Dzień Wody zagościł na stałe w kalendarzu Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych. W tym roku warsztaty ekologiczne pod kierunkiem Katarzyny Mieczkowskiej, Moniki Fabiszewskiej, Anny Maczewskiej, Katarzyny Lemańskiej i Mariusza Bacławskiego przygotowali uczniowie Technikum Ochrony Środowiska oraz Technikum Geodezyjnego.
www.zsdig-lomza.pl

 

Administrator cz, 21 kwietnia 2011 21:06Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży!